polish version english version german version russian version ukrainian version czech version slovak version italian version french version spanish version chinese version

在Play注册您的号码

卡上的每一个数字都需要注册。

如何注册?

带上你的护照和需要注册的电话。

不知道你的号码是否已被注册?输入代码*111*49 *1#检查

在Play 营业厅确认

在哪里可以购买并注册卡?

部分常见问题及解答